In onze salon gelden de volgende algemene voorwaarden, die met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, om onze klanten, in alle redelijkheid, de service te bieden die zij verdienen!

ARTIKEL 1 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd worden, beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Alles op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Voorafgaand aan of bij aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen informeert de ondernemer de consument over de geldende tarieven. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 4. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon de aanbetaling van 30% van het behandeltarief innen en de rest van het behandelbedrag vorderen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

ARTIKEL 3 – ANNULERINGEN

Wij hanteren een annuleringsbeleid waarbij het volgende geldt:

 • Bij boeking van een behandeling wordt 30% van de behandelprijs vooruitbetaald.
 • Verschijnt de consument niet bij een geboekte behandeling, dan wordt het volledige bedrag van de geboekte behandeling in rekening gebracht.
 • Zegt de consument uiterlijk 24 uur vóór een behandeling af, dan worden geen kosten in rekening gebracht. De aanbetaling van 30% kan gebruikt worden voor een nieuwe afspraak of teruggestort worden aan de consument.
 • Indien de consument zich na het boeken van een behandeling te laat afmeldt, dat wil zeggen korter dan 24 uren vóór de behandeling, dan wordt de aanbetaling van 30% van het behandelbedrag niet teruggestort.
 • Als de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, brengen we geen kosten in rekening.

ARTIKEL 4 – RETOURREGELING

Voor aankopen in de salon of via de website is een retourregeling van toepassing. Voorop staat dat wij bij eventuele problemen met de bij ons gekochte en/of bestelde producten dit altijd in goed overleg zullen oplossen. Belangrijk is wel dat ons professionele advies over huidverbetering opgevolgd wordt en daar niet op basis van eigen inzichten van afgeweken wordt. Producten die wij niet standaard op voorraad hebben en die speciaal voor de consument besteld worden, kunnen niet geretourneerd worden tenzij er iets mis is met het product zelf.
Verpakkingen die geopend zijn en/of waarbij het product gebruikt is kunnen niet worden geretourneerd.

ARTIKEL 5 – KLACHTEN

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen, binnen 5 dagen na ontdekking. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 2. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 3. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

 1. De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 2. De schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.